Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego expressmap.pl

 

§1
Definicje

Sklep – serwis transakcji on-line prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem expressmap.pl;

Sprzedawca – ExpressMap Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jeździecka 1/11, 01-461 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000134432, o kapitale zakładowym w wysokości: 100 000 zł, NIP: 522-24-08-968, REGON: 013151849;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną zawierająca Umowy w oparciu o Regulamin;

Produkty – rzeczy będące przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem Sklepu w szczególności: plany miast, mapy samochodowe, mapy turystyczne, mapy ścienne wydrukowane na arkuszach papieru oraz przewodniki, atlasy i albumy w postaci książkowej, w tym również mapy w postaci laminowanej;

Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów w oparciu o niniejszy Regulamin stanowiące usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr. 144, poz. 1204 z poźn. zm.);

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest:
    a. usługa dostępu do Konta,
    b. sprzedaż Produktów.
Konto – funkcjonalność Sklepu przypisana Klientowi o statusie zarejestrowanego użytkownika, identyfikowana za pomocą unikalnego oznaczenia (nick) i hasła, umożliwiającą nabywanie Produktów za pośrednictwem Sklepu.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca dokonywanie transakcji on-line, umożliwiająca w szczególności: wpisywanie kodu promocyjnego, ustalenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: ilość, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Biuro Obsługi Klienta – dział przedsiębiorstwa Sprzedawcy zajmujący się obsługą relacji z Klientem dostępny pod numerem telefonu +48 502 513 001 oraz adresem poczty elektronicznej sklep@expressmap.pl.

 

§2
Rejestracja

 1. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła. Możliwa jest również rejestracja poprzez zalogowanie za pomocą konta operatorów zewnętrznych platform, takich jak np. Google, Facebook.
 2. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość dotycząca potwierdzenia rejestracji.
 3. Z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy na dostęp do Konta. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji zostaje utworzone Konto, które przypisane jest indywidualnie do Klienta za pomocą adresu e-mail oraz hasła.
 4. Klient uzyskuje dostęp do Konta po potwierdzeniu rejestracji, poprzez kliknięcie linku otrzymanego w wysłanej wiadomości rejestracyjnej, na podany adres e-mail.
 5. Klient zobowiązany jest do podawania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych oraz ich aktualizacji.
 6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do Konta. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. W przypadku, gdy hasło do Konta zostało przejęte przez inne osoby Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy.
 7. Rejestracja w Sklepie nie jest niezbędna dla możliwości korzystania ze Sklepu, w tym nabywania Produktów i Usług, jednakże Klient będący zarejestrowanym użytkownikiem posiada dostęp do pełnej funkcjonalności Sklepu. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna.
 8. Umowa na dostęp do Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Kupującego i Sprzedawcą na zasadach określonych poniżej.
 9. Klient będący zarejestrowanym użytkownikiem może w każdym czasie rozwiązać umowę dostępu do Konta za wypowiedzeniem przesłanym Sprzedawcy na adres mailowy Biura Obsługi Klienta.
 10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę dostępu do Konta zawartą z Klientem będącym zarejestrowanym użytkownikiem w trybie natychmiastowym i zablokować jego Konto, jeśli:
      a. cel rejestracji lub sposób korzystania z Konta jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
      b. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności narusza prawa osób trzecich, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa,
      c. Klient wykorzystuje Konto w sposób sprzeczny z Regulaminem, prowadzi działalność komercyjną lub reklamową, w tym, dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych przy użyciu Konta,
      d. podane przez Klienta dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu z Klientem,
      e. Sprzedawca otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych przez Klienta w związku z rejestracją danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta,
      f. Klient zgłosi żądanie zaprzestania przetwarzania podanych przez siebie danych osobowych.

 

§3
Zasady przyjmowania zamówień i ich realizacji

 1. Klient może składać zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za wyjątkiem okresów niezbędnych przerw serwisowych.
 2. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów. Wysyłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient powinien:
      a. dokonać wyboru zamawianych Produktów,
      b. dokonać wyboru opcji zakupu:
            I.   „Nie mam jeszcze konta” (utworzenie Konta),
            II.  „Zakupy bez rejestracji”,
            III. „Mam już konto w sklepie”,
            IV.  zalogowanie za pomocą konta operatorów zewnętrznych platform, takich jak np. Google, Facebook (równoznaczne z utworzeniem Konta),
      c. poprawnie wypełnić formularz zamówienia i podać wymagane dane.
 4. Przez poprawne wypełnienie formularza zamówienia uznaje się podanie wszystkich wymaganych danych Klienta – zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówienia w przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia i podania nieprawidłowych danych uniemożliwiających kontakt z Klientem.
 6. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymania, do momentu wyczerpania zapasów Produktów w magazynie, pod warunkiem, że w chwili składania zamówienia, tj. w momencie umieszczenia ich w Koszyku, znajdowały się one w magazynie Sprzedawcy.
 7. W przypadku niedostępności zamówionego przez Klienta Produktu lub Usługi zostanie on powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 8. W przypadku niedostępności wszystkich bądź niektórych spośród zamówionych Produktów lub Usług Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
      a. anulowanie zamówienia w całości (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
      b. anulowanie zamówienia w części, tj. anulowanie zamówienia na Produkty niedostępne (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, a Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).
 9. W przypadku niedostępności Produktów, za które dokonano płatności w formie on-line (szybki przelew, karta płatnicza, Apple Pay, Google Pay, system BLIK), Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w całości lub części (w zależności od wybranej opcji podanej powyżej) w terminie 14 (czternaście) dni od dnia potwierdzenia przez Klienta wybranej opcji, o której mowa ust. 8 lit. a lub lit. b. W przypadku wybrania przez Klienta opcji realizacji części zamówienia, o której mowa w ust. 8 lit. b Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą cenie Produktu niedostępnego.
 10. W momencie naciśnięcia przycisku "potwierdzam zakup" Klient zawiera Umowę zakupu wybranego przez siebie Produktu lub Usługi. Po zawarciu umowy Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na podany przez siebie adres poczty elektronicznej. Sprzedawca oświadcza, że do momentu dokonania zapłaty za Produkt pozostaje on własnością Sprzedawcy.

 

§4
Ceny produktów.

 1. Ceny produktów i Usług prezentowane w Sklepie podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatki oraz wszelkie inne opłaty wymagane przez przepisy prawa polskiego. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego sposobu doręczania Produktu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów i Usług oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w dowolnym momencie. Zmiana ceny nie wpływa na już złożone zamówienia będące w trakcie realizacji.
 3. Sprzedaż Produktów i Usług może odbywać się na zasadach promocji. Zakup na zasadach promocji może być uzależniony od podania kodu promocyjnego podczas składania zamówienia. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami dostępnymi w Sklepie.
 4. Informacje na temat promocji, w tym rabatów, będą komunikowane na stronie internetowej Sklepu.

 

§5
Modyfikacja i anulowanie zamówienia

 1. Klient może anulować zamówienie lub dokonać zmian w zamówieniu, do momentu nadania przez Sklep przesyłki. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części zamówienia, zmian adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze.
 2. W celu anulowania lub zmiany zamówienia Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy. Zmian można dokonywać informując Biuro Obsługi Klienta.

 

§6
Formy płatności i warunki dostawy

 1. Klient w trakcie składania zamówienia określa sposób płatności oraz dostawy.
 2. Dostępne sposoby płatności:
      a. za pobraniem (przy odbiorze) – płatność dokonywana w momencie dostawy przesyłki przez firmę kurierską,
      b. płatności on-line, tj. szybkie przelewy, karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Master Card, Master Card Electronic, Maestro), Apple Pay, Google Pay, system BLIK.
 3. Sklep realizuje zamówienia płatne za pobraniem wyłącznie w przypadku zamówień o wartości nie wyższej niż 500 (pięćset) złotych. W przypadku wyższej wartości zamówienia należy wybrać formę płatności on-line (szybki przelew, karta płatnicza, Apple Pay, Google Pay, system BLIK).
 4. Wysyłka Produktów realizowana będzie na adres dostawy na terytorium Polski wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wysyłka Produktów na adresy dostawy znajdujące się poza terytorium Polski będzie realizowana wyłącznie po ustaleniu ze Sprzedawcą warunków oraz kosztów wysyłki.
 5. Wraz z zakupionym Produktem każdy Klient otrzymuje od Sprzedawcy jako dowód zakupu paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.

 

§7
Czas realizacji zamówienia

 1. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się sumę czasu przygotowania zamówienia oraz czas doręczenia Produktu. Czas doręczania Produktu jest zależny od wybranego sposobu dostawy.
 2. Zamówienia z formą płatności za pobraniem, które wpłynęły do godziny 10.30 dnia roboczego, są przygotowywane tego samego dnia roboczego i przekazywane firmie kurierskiej do doręczenia, natomiast zamówienia, które wpłynęły po godzinie 10.30 dnia roboczego są przygotowywane nie później niż następnego dnia roboczego i przekazywane firmie kurierskiej do doręczenia.
 3. Zmówienia z formą płatności on-line, tj. szybki przelew, karta płatnicza, Apple Pay, Google Pay lub system BLIK, są przygotowywane po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. Zamówienia, za które środki wpłynęły na rachunek bankowy Sprzedawcy do godziny 10.30 dnia roboczego, są przygotowywane tego samego dnia roboczego i przekazywane firmie kurierskiej do doręczenia, natomiast zamówienia, za które środki wpłynęły na rachunek bankowy Sprzedawcy po godzinie 10.30 dnia roboczego, są przygotowywane nie później niż następnego dnia roboczego i przekazywane firmie kurierskiej do doręczenia.
 4. Brak wpływu za zamówienie z formą płatności szybki przelew, karta płatnicza, Apple Pay, Google Pay lub system BLIK w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia powoduje anulowanie tego zamówienia.

 

§8
Postępowanie reklamacyjne i rękojmia

 1. Klient może złożyć reklamację jeżeli:
      a. usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu,
      b. Produkty posiadają wady fizyczne lub prawne (rękojmia za wady).
 2. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty pozbawione wad. W przypadku, gdy Produkt posiada wady Klient może złożyć reklamację z tego powodu w terminie do 2 (dwóch) lat od daty otrzymania Produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady. Składając reklamację Klient może żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Na zasadach określonych przez przepisy Kodeksu Cywilnego Kupujący może także żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.
 3. Reklamowane Produkty należy odesłać (przesyłka ekonomiczna) wraz z informacją o przyczynie reklamacji, wskazaniem imienia i nazwiska, numeru zamówienia oraz dowodem potwierdzającym zawarcie umowy na adres ExpressMap Polska Sp. z o.o., Biura Obsługi Klienta, ul. Miejska 4a, 01-352 Warszawa.
 4. Sprzedawca w terminie 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego Produktu zostaną zwrócone przez Sprzedawcę.
 6. Klient niebędący Konsumentem nabywający Produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej wad fizycznych Produktu na zasadach ogólnych określonych przez właściwe przepisy prawa, z tym zastrzeżeniem, że całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy z tego tytułu jest ograniczona do ceny za jaką Klient nabył Produkt. Powyższe nie dotyczy osoby fizycznej, która nabywa Produkt w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nabycie Produktu nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. W celu ułatwienia postępowania reklamacyjnego zaleca się sprawdzenie dostarczonych przesyłek pod względem widocznych uszkodzeń opakowania zewnętrznego.
 8. Pozostałe reklamacje, tj. dotyczące spraw innych niż rękojmia za wady, należy składać Sprzedawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@expressmap.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 9. Sprzedawca w terminie 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 10. Poza wskazanymi powyżej uprawnieniami wynikającymi z przepisów o rękojmi za wady Sprzedawca nie udziela Klientowi gwarancji na Produkty i Usługi.

 

§9
Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia na piśmie (przykładowy wzór znajduje się tutaj: https://expressmap.pl/upload/Pliki_do_pobrania/Oswiadczenie_o_odstapieniu_od_umowy-WZOR.pdf) i odesłanie go na adres: ExpressMap Polska Sp. z o.o., ul. Miejska 4a, 01-352 Warszawa, lub drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@expressmap.pl.
 3. Odstępując od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie kompletnym, a w związku z tym powinien on postępować z Produktem biorąc pod uwagę jego ewentualny zwrot. Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Konsument odstępujący od umowy zobowiązany jest odesłać Produkt Sprzedawcy na adres: ExpressMap Polska Sp. z o.o., ul. Miejska 4a, 01-352 Warszawa niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Produktu przed jego upływem.
 5. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od części zamówienia zwrotowi podlegać będzie odpowiednia cześć ceny za zamówione Produkty.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania przez Konsumenta zapłaty za Produkt metodą za pobraniem zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Prawo od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w szczególności umów:
      a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
      b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
      c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
      d. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
      e. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych z pobraniem ani nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

 

§10
Prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy

 1. Sprzedawca informuje, że na stronach internetowych Sklepu prezentowane są materiały chronione prawem własności intelektualnej. Ochronie podlegają w szczególności utwory w rozumieniu prawa autorskiego, bazy danych, znaki towarowe, logotypy, a także przyjęty układ i dobór kolorów. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Zabronione jest w szczególności: pobieranie zawartości baz danych, i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części, kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych na stronach internetowych Sklepu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług dostępnych w Sklepie, za wyjątkiem:
      a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na wykonywanie niezbędnych czynności konserwacyjnych, organizacyjnych lub związanych z modyfikacją funkcjonalności Sklepu;
      b. rozwiązania z Klientem Umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach określonych w Regulaminie,
      c. wystąpienia okoliczności uniemożliwiających świadczenie Usług, które są niezależne od Sprzedawcy, w szczególności choć niewyłącznie: awarie dostawców usług telekomunikacyjnych, w tym awarie serwerów, nieprawidłowego działania sieci telekomunikacyjnej, wystąpienie zjawisk siły wyższej.
 3. Korzystanie ze Usług świadczonych w oparciu o Regulamin, w szczególności dokonywanie zakupu Produktów i Usług wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
      a. urządzenie z dostępem do sieci Internet;
      b. aktualna lub do trzech wersji wstecz, przeglądarka internetowa (Google Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari, Opera) z włączoną opcją akceptowania plików cookies oraz obsługą JavaScript,
      c. aktywne konto poczty elektronicznej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Klienta powstałe w wyniku:
      a. korzystania przez Klienta z funkcjonalności Sklepu w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
      b. blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz usuwania i blokowania wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu używanym przez Klienta,
      c. dokonania transakcje przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Klienta, w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta, przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub opóźnienie w dostawie Produktów albo wystąpienia innych nieprawidłowości procesu realizacji zamówienia, jeśli powstały one na skutek podania przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych do wysyłki, w szczególności nieprawidłowego lub niedokładnego adresu.

 

§11
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych podczas korzystania ze Sklepu, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO) jest ExpressMap Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jeździecka 1/11, 01-461 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS:0000134432, o kapitale zakładowym w wysokości: 100 000 zł, NIP: 522-24-08-968, REGON: 013151849 (dalej: Sprzedawca).
 2. Dane osobowe podane przez Klientów Sprzedawca przetwarza zgodnie z postanowieniami RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), Ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych właściwych w zakresie przetwarzania danych osobowych przepisów prawa. Dane te wykorzystane są przez Sprzedawcę w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i RODO) - wyłącznie w zakresie niezbędnym do sprzedaży Produktów oraz świadczenia Usług na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu obsługi transakcji sprzedaży, w tym jej rozliczenia oraz archiwizacji oraz spełnienia obowiązku prawnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i RODO) w zakresie rozpatrzenia reklamacji, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest m.in. dochodzenie roszczeń, promowania towarów i usług (marketing bezpośredni).
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ExpressMap Polska Sp. z o.o., ul. Miejska 4a, 01-352 Warszawa lub poprzez wiadomość e-mail na adres sklep@expressmap.pl.
 4. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację praw wynikających z RODO, w szczególności: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Dane osobowe Klientów, w szczególności adresy poczty elektronicznej będą wykorzystywane do przesyłania Informacji handlowych (newsletter) wyłącznie wtedy, gdy Klient wyrazi na to zgodę. Po wyrażeniu zgody Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail.
 6. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu e-mailu zawierającym Newsletter lub poprzez skorzystanie z funkcjonalności znajdującej się stronie internetowej Sklepu.
 7. Dalsze informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę:

 

Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest ExpressMap Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jeździecka 1/11, 01-461 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS:0000134432, o kapitale zakładowym w wysokości: 100 000 zł, NIP: 522-24-08-968, REGON: 013151849.
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Zawarcie oraz realizacja umowy

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

Obsługa procesu składanych reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)

Kontaktowanie się w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratora

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – budowanie pozytywnego wizerunku firmy)

Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)

Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych) w tym profilowanie

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych)

 

 1. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych, hostingu, serwisu IT, agencje marketingowe, podmioty świadczące usługi outsourcingu księgowości, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 2. Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, dla którego Pani / Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:
      a. okres realizacji umowy – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy,
      b. okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
      c. do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,
      d. do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
      e. po okresach wskazanych w pkt a) - d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
      a. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
      b. prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę oraz obsługi procesu składanych reklamacji,
      c. prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
      d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy między Panią / Panem, a Administratorem. Podanie danych w pozostałych celach wskazanych w pkt 2 jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.

 

§12
Postanowienia końcowe

 1. Informacja o Produktach i Usługach prezentowanych na stronach internetowych Sklepu nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Informacja o Produktach i Usługach zamieszczona na stronach internetowych Sklepu nie oznacza, że Produkty są dostępne w magazynie Sklepu. W związku z tym informacja taka nie może stanowić podstawy roszczeń Klienta wobec Sprzedawcy.
 2. Wszelkie spory wynikających na tle stosowania Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Spory z Klientami nie będącymi Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Kupujący będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na warunkach Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu drogą e-mail lub poprzez informacje zamieszczoną w systemie logowania do Konta lub w innym widocznym miejscu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany w treści Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, jednakże nie wcześniej niż w terminie 7 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu ma prawo do rozwiązania Umowy informując o tym niezwłocznie Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu pozostają bez wpływu na zamówienia rozpoczęte przed wejście w życie zmian w Regulaminie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2021 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl